Steun ons en help Nederland vooruit

Over V/M Sociale Innovatie

In 1996 heeft D66 V/M Sociale Innovatie ingesteld, toen nog onder de naam Vrouwen/Mannen/Mensenrechten. Lid zijn D66-ers die op verschillende beleidsterreinen actief zijn. Om de kans op vooruitgang en verandering te vergroten is in de loop der jaren de nadruk meer komen te liggen op de Rechten van de Mens en Sociale Innovatie.

Doelstelling

Ons doel is om sociale innovatie te bevorderen. Dit doen wij door de politiek handvatten te bieden om veranderingen te realiseren op onder andere economisch, sociaal en cultureel gebied. Inhoudelijke thema’s rondom emancipatie, diversiteit, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en arbeid-zorg combinatie staan centraal.

Wij doen aanbevelingen aan het Landelijk Bestuur, de fracties, en de diverse D66-organen zoals het Kenniscentrum, het Opleidingsinstituut, de Bestuurdersvereniging en de Jonge Democraten. Daarnaast onderhouden wij contacten met vele relevante maatschappelijke organisaties, wetenschappers, beleidsmakers en lobbyisten om sociale innovatie en emancipatie op de agenda te houden, kennis uit te wisselen en beleid te beïnvloeden.

Activiteiten

V/M Sociale Innovatie organiseert bijeenkomsten met experts, geeft adviezen, houdt beleidsinhoudelijke workshops, reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en beantwoordt vragen. Wij hebben daartoe strekkende bevoegdheden van het Landelijk Bestuur gekregen zoals het geven van input voor het verkiezingsprogramma en het  mogen indienen van amendementen en moties.

Werkwijze

V/M Sociale innovatie is een projectorganisatie die jaarlijks een programma vaststelt. Wij komen circa 7 maal per jaar op maandagavonden in Den Haag of Utrecht bij elkaar om met een onderzoeker en een praktijkdeskundige de diepte in te duiken op een bepaald onderwerp. Klik hier voor onze agenda. Daarnaast is er een beleidsinhoudelijke sessie op de D66-congressen.

Sfeer

Van de leden van V/M Sociale Innovatie wordt een actieve bijdrage verwacht. Dit betekent een houding van ‘brengen en halen’. Veel leden hebben een relevant netwerk waarin ze de opgedane kennis kunnen delen en hun invloed kunnen aanwenden. De sfeer is meestal samen te vatten als: informeel, open en functioneel, uiteraard op basis van wederzijds vertrouwen. Zowel mannen als vrouwen uit heel Nederland kunnen zich aanmelden om deel te nemen.

Samenwerking

V/M Sociale Innovatie representeert D66 extern, onder andere in het bestuurlijk samenwerkings-verband van politieke partijen over genoemde onderwerpen, het Politiek Vrouwen Overleg (PVO). Ook internationaal wordt er kennis uitgewisseld.

Bestuur

  • Voorzitter: Mirande Smidt (tevens voorzitter en lid van het PVO)
  • Secretaris en penningmeester: In afwachting van permanente invulling.
  • Plv. secretaris: Alex Sijm
  • Algemeen bestuurslid: Anneke Terwiel
  • Algemeen bestuurslid: Gijs Toussaint
  • Algemeen bestuurslid: Mirjam Vosmeer
  • Coördinator internationaal: Marianne Spangenberg-Carlier
  • Bestuurlijk adviseur: Alexander Rinnooy Kan

Laatst gewijzigd op 7 juli 2022