Steun ons en help Nederland vooruit

2020

Dit waren de expertsessies van 2020.

Kijk in de agenda voor de sessies van de komende maanden.

 

16 november 2020

De waarde van betaald en onbetaald werk

In Nederland wordt gemiddeld ongeveer 22 uur per week aan onbetaald werk verricht en ongeveer 26 uur aan betaald werk. Tijdens deze sessie kijken we hoe deze verschillende soorten werk gewaardeerd worden. Tevens besteden we aandacht aan de demografische verschillen bij het uitvoeren van betaalde en onbetaalde arbeid. Ten slotte bekijken we in hoeverre de waardering voor onbetaald werk aan het verschuiven is en wat de (gewenste) verwachtingen en ideeën voor de toekomst zijn.

Sprekers

Prof. Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Hij leidt het meerjarig project ‘De Waarde van Werk’ van de UVA waarin de waarde en waardering van betaald en onbetaald werk wordt onderzocht. De huidige tweede fase van het project bekijkt de waardering van verschillende soorten werk, verschillen in de waardering tussen bevolkingsgroepen en tussen uiteenlopende organisaties. Ook kijkt het naar de rol van instituties rond werk en inkomen en veranderingen in de waardering van werk in de tijd. Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond. De resultaten zijn hier te zien. De resultaten worden op 11 november online gepresenteerd en die presentatie is hier bij te wonen.

Ilse de Vooght is beleidsmedewerker bij vrouwenvereniging Femma dat actief is in Vlaanderen en Brussel, en houdt zich daar onder meer bezig met de combinatie betaalde en onbetaalde arbeid. Recent is in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een onderzoek afgerond naar de effecten van een tot 30 uur beperkte fulltime werkweek. Medewerkers van Femma hebben daarvoor een jaar lang onder een CAO met als uitgangspunt een 30-urige werkweek gewerkt. De resultaten zijn gepresenteerd in onder meer een uitvoerig webinar en een essay welke hier te vinden zijn.

 

26 oktober 2020

Uitvoering van het armoedebeleid

Tijdens de sessie gaan we in op de vraag hoe het huidige armoedebeleid wordt uitgevoerd, de sterke en zwakke punten van uitvoering en beleid en lessen voor de toekomst. De drie sprekers zullen ingaan op verschillende aspecten van het armoedebeleid: welke groepen in de samenleving treft dit het meest, wat zijn interessante projecten in de praktijk, hoe bepaalt armoede ons gedrag en hoe wordt beleid daarop afgestemd? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Sprekers

Stella Hoff is medewerker bij het SCP. Hier doet ze onder meer onderzoek naar de sociale zekerheid en aspecten van sociale uitsluiting en armoede in Nederland. Zij is mede-auteur van het rapport ‘Armoede in Kaart 2019’ en het onlangs verschenen rapport ‘Kansrijk Armoedebeleid’.

Jaswina Bihari-Elahi is onderzoeker bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool en het Rathenau Instituut. De afgelopen jaren heeft zij onderzoeken gedaan naar verschillende grootstedelijke vraagstukken, waaronder armoede, arbeidsmarkt en relatie burgers-overheid.

Mirre Stallen is senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent bij Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar de psychologische processen die ten grondslag liggen aan gedrag. Centraal in haar werk staat het verbinden van wetenschap en praktijk.

 

7 september 2020

Mannen als rolmodel voor het kind

De sessie richt zich op diversiteit onder het onderwijspersoneel. De afgelopen decennia is het aantal mannen waarmee kinderen op school in aanraking komen gestaag afgenomen. Is dit een probleem? Hoe kunnen we meer mannen in het onderwijs krijgen? En hoe zit het met minderheden in het docentencorps?

Sprekers

Gerda Geerdink is als Associate Lector werkzaam bij de Academie Educatie van de HAN. Met haar onderzoek focust ze zich op drie thema’s: het ontwikkelen van kennis over de oorzaken van uitval bij sociale minderheidsgroepen, professionalisering van lerarenopleiders en bijdragen aan de kwaliteit van lerarenopleidingen.”

Robert-Jan Kooiman en Edwin Borger zijn de initiatiefnemers en bestuurders van de stichting Meestert!. Via de stichting zetten ze zich op verschillende manieren in om meer meesters in het onderwijs te krijgen. Dit doet Meestert! door de media te halen en aandacht te vragen voor de situatie, door meesters met elkaar in contact te brengen in communities, en voor -en achter de schermen waar ze samen met schoolbesturen, opleidingen en overheden werken aan beleid. O.a. in de alliantie divers voor de klas, welke met de PO raad, OC&W en LOBO  en Meestert! vorm heeft gekregen.

 

18 februari 2020

De toekomst van werk

De WRR heeft onlangs zijn onderzoek naar de toekomst van werk afgesloten met het rapport ‘Het betere werk – de nieuwe maatschappelijke opdracht’. In dat rapport benoemt de WRR drie ontwikkelingen in het werk van de toekomst, te weten nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk. Gepleit wordt voor het zeker stellen van ‘goed werk’ voor hen die werk hebben.

De verwachting is dat werk in technische beroepen zal blijven toenemen. Het percentage vrouwen in de technische beroepen blijft echter relatief laag in Nederland. Nog steeds kiezen minder meisjes dan jongens voor een technische studie en  de uitval van vrouwen in de technische beroepen is relatief hoog. Hoe kunnen we de beeldvorming veranderen en ontwikkelingen ten gunste beïnvloeden?

Sprekers

Prof. dr. Godfried Engbersen is Hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voorzitter van de WRR-projectgroep Toekomst van werk.

Drs. Akke Visser is Senior Manager bij VHTO, het Landelijk Expertisebureau Vrouwen/Meisjes en Bèta/Techniek. VHTO voert onderzoek uit naar attitudeverandering, studiekeuzeprocessen de beïnvloeding van mindsets bij meisjes op school en in hoger onderwijs. VHTO ondersteunt activiteiten die gericht zijn op bredere participaties van meisjes en vrouwen in de technische sector.

Laatst gewijzigd op 10 december 2021